Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 137820
ostatnia aktualizacja: 31.03.2021 19:26

Tryb działania

STATUT

Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie 

 

 

TEKST JEDNOLITY

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

20 marca 2013 r.

 

 

Załącznik do uchwały nr 6 (2012/2013)

 

 

 

§ 1.             

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, ul. Szkolna 3 - zwany w dalszej treści Statutu Zespołem - jest publiczną placówką oświatową, powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, wychowania i opieki w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „Ustawą".

§ 1a.   

 1. Patronem szkoły jest o. Marian Żelazek.

 2. Godłem szkoły jest otwarta księga o białych kartach, położone na niej dwa żółte liście dębu na zielonym tle – załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 3. Szkoła posiada sztandar. Na jednej jego stronie znajduje się na zielonym tle godło szkoły otoczone napisem „Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie”, na drugiej postacie dzieci w różnym wieku na białym tle, a nad i pod postaciami napis „Nikt nie żyje tylko dla siebie”.

 4. Szkoła posiada hymn; słowa i nuty zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 2.             

Siedzibą Zespołu jest budynek pod adresem: ul. Szkolna 3; 62-001 Chludowo oraz budynek filii w Golęczewie pod adresem: ul. Dworcowa 59; 62-001 Chludowo.

§ 3.             

W skład Zespołu wchodzą:

 1. przedszkole;

 2. szkoła podstawowa;

 3. gimnazjum;

 4. przedszkole – filia w Golęczewie;

 5. szkoła podstawowa oddziały O-III – filia w Golęczewie.

§ 4.             

Organami Zespołu są:

 1. dyrektor Zespołu;

 2. rady pedagogiczne powołane odrębnie dla:

 1. przedszkola,

 2. szkoły podstawowej,

 3. gimnazjum;

 1. samorząd uczniowski wspólny dla szkoły podstawowej i gimnazjum;

 2. rady rodziców:

 1. przedszkola,

 2. wspólna dla szkoły podstawowej i gimnazjum,

 3. filii w Golęczewie.

§ 5.             

 1. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością finansową i administracyjną Zespołu jest Gmina Suchy Las.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.

 3. Prawną podstawą działalności Zespołu jest akt założycielski Zespołu a także jego statut.

§ 6.             

Działalność Zespołu finansowana jest z:

 1. budżetu gminy;

 2. opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przedszkola;

 3. darowizn od osób fizycznych i prawnych;

 4. wypracowanych środków.

§ 7.             

 1. Zespół prowadzi samodzielną obsługę finansową.

 2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 7a.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, o którym mowa w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, określonej odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do nauki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

 2. uwzględnia reguły oceniania zgodne z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania);

 3. umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

 4. kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o program wychowawczy szkoły, sprzyjając realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie oświatowej oraz określa zasady wychowania patriotycznego i obywatelskiego;

 5. organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, a także z ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców;

 6. organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań;

 7. wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych;

 8. uwzględnia w zasadach i formach współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego;

 9. prowadzi formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

 1. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku.

  § 7b.

 1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się poprzez:

 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,

 2. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez stałą obecność nauczyciela podczas zajęć, szczególnie w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na boisku szkolnym oraz na wszystkich wycieczkach organizowanych przez szkołę;

 3. organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z zakresem obowiązków nauczyciela dyżurującego;

 4. prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań, uzdolnień oraz wyrównywania szans edukacyjnych;

 5. monitorowanie bieżących osiągnięć pracy szkoły w celu podniesienia jakości pracy;

 6. zaznajamianie uczniów i rodziców z założeniami wychowawczo-dydaktycznymi szkoły oraz włączanie ich w proces kształcenia i wychowania;

 7. stwarzanie przyjaznej i życzliwej atmosfery w całym środowisku szkolnym;

 8. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i różnymi ośrodkami poradnictwa i pomocy dla dzieci i rodziców;

 9. ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z regułami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;

 10. gwarantowanie uczniom poszanowania praw, przekonań i światopoglądu;

 11. ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania dla poszczególnych oddziałów.

 1. Szkoła rozpoznaje trudności edukacyjno-rozwojowe uczniów poprzez:

 1. obserwację indywidualnych trudności ucznia w nauce przez nauczycieli uczących;

 2. obserwację zaburzeń zachowania przez wychowawcę, psychologa, pedagoga oraz innych pracowników szkoły;

 3. uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawidłowości rozwojowych i problemów wychowawczych.

 1. W przypadku rozpoznania u ucznia trudności dydaktyczno-wychowawczych szkoła stosuje następujące formy pomocy zależnie od potrzeb i możliwości oraz za zgodą rodziców ucznia (opiekunów prawnych):

 1. kieruje ucznia na zajęcia terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej;

 2. umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy oraz terapeuty pedagogicznego;

 3. kieruje na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

 4. zapoznaje nauczycieli uczących i wychowawcę z wynikami badań dostarczonych przez rodziców;

 5. nauczyciele, uwzględniając stwierdzone trudności ucznia, dostosowują wymagania do jego możliwości;

4.            Szczegółowe zadania gimnazjum i szkoły podstawowej określają: Program Rozwoju Szkoły i Program Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyczny.

§8

 1. Zespołem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, któremu obowiązki powierza Wójt Gminy Suchy Las w drodze zarządzenia.

 2. Kryteria, jakim musi sprostać kandydat na dyrektora Zespołu, skład komisji konkursowej oraz inne warunki regulują odrębne przepisy.

 3. Dyrektor jest wychowawcą i opiekunem wszystkich uczniów placówek wchodzących w skład Zespołu.

 4. Dyrektor Zespołu w ramach jednoosobowej odpowiedzialności:

 1. reprezentuje na zewnątrz Zespół i wszystkie szkoły wchodzące w jego skład;

 2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą;

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, dba o doskonalenie umiejętności zawodowych swych pracowników;

 4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 5. kieruje pracami Rad Pedagogicznych jako ich przewodniczący;

 6. realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji,

 7. wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 6), niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem; decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna;

 8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;

 9. powierza odpowiedzialność materialną za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom;

 10. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu;

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;

 4. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

 5. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 6. wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć;

 7. zawiesza na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia jeżeli:

 1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

 2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

 1. zajęcia, o których mowa w pkt 7 podlegają odpracowaniu w wyznaczone soboty;

 2. podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.

§ 9.             

 1. W Zespole powołuje się wicedyrektora.

 2. Wicedyrektora powołuje dyrektor Zespołu na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 3. Wicedyrektor w szczególności:

 1. zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej;

 2. przydziela w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu przedmioty, wychowawstwa, różne formy pracy pozalekcyjnej poszczególnym nauczycielom;

 3. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

 4. prowadzi rejestr godzin ponadwymiarowych;

 5. kontroluje „Księgę uczniów" i „Księgę dzieci";

 6. opracowuje sprawozdania GUS dotyczące Zespołu;

 7. organizuje dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych;

 8. współpracuje z dyrektorem Zespołu przy opracowywaniu wszystkich zamierzeń dotyczących budżetu Zespołu, podnoszenia efektywności i doskonalenia procesu nauczania.

§ 10.         

 1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie odrębnego regulaminu.

 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radom Pedagogicznym oraz dyrektorowi wnioski i opinie, w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 11.         

Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą przyjmować praktykantów na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Bezpośrednią opiekę nad praktykantem sprawuje nauczyciel o specjalności zgodnej ze specjalnością praktykanta. Na przyjęcie danego praktykanta konieczna jest zgoda nauczyciela - opiekuna.

§ 12.         

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Zespół organizuje świetlicę wspólną dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 3. Świetlica funkcjonuje zgodnie z „Regulaminem świetlicy szkolnej”.

  §12a

 1. Interdyscyplinarną pracownią wspólną dla szkoły podstawowej i gimnazjum służącą realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców jest biblioteka Zespołu.

 2. Użytkownikami biblioteki Zespołu są uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy Zespołu oraz w wypadkach szczególnych inne osoby za zgodą dyrektora.

 3. Pomieszczenie biblioteki Zespołu powinno umożliwić:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów;

 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę.

 1. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 2. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa „Regulamin biblioteki”.

§ 13.         

Uchylony.

§ 13a

 1. Szkoła zapewnia różnorodne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 1. udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 2. udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 1. organizowana jest przez dyrektora szkoły;

 2. udzielana jest uczniowi przez nauczycieli oraz specjalistów (w szczególności przez pedagoga, logopedę), zwanych "specjalistami";

 3. organizowana i udzielana jest we współpracy z: rodzicami uczniów, poradnią psychologiczno-pedagogiczną (w tym poradniami specjalistycznymi), placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. ucznia;

 2. rodziców ucznia;

 3. nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 5. pomocy nauczyciela.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom zależnie od potrzeb

 2. i możliwości w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;

 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 3. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 4. porad i konsultacji.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.

 2. W skład zespołu wchodzą także specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem (pedagog, logopeda).

 3. Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wychowawca danej klasy.

 4. Do zadań zespołu należy:

 1. rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 2. określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym;

 3. opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku;

 4. dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

§ 14.         

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, wchodzących w skład Zespołu, zobowiązani są przestrzegać postanowień „Regulaminu Zespołu Szkół w Chludowie”.

§ 15.         

Nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, wchodzących w skład Zespołu, pełnią dyżury na przerwach międzylekcyjnych zgodnie z „Regulaminem pełnienia dyżurów”.

§ 16.         

 1. Przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu:

 1. dyrektor Zespołu przekazuje informacje członkom rad pedagogicznych na piśmie w „Księdze zarządzeń”;

 2. pomiędzy dyrektorem Zespołu, radami pedagogicznymi, samorządem uczniowskim informacje przekazuje się na piśmie w formie korespondencji wewnętrznej;

 3. informacje pozostałe, dotyczące bieżącego porządku pracy, można przekazywać w formie ustnej lub informacji pisemnej umieszczonej na gazetce ściennej w pokoju nauczycielskim.

 1. Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji oraz organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określa „Regulamin organizacyjny”.

§ 17.         

Wszelkie sytuacje konfliktowe między organami Zespołu, które nie znajdują rozwiązania wewnątrz Zespołu, rozstrzyga organ prowadzący Zespół.

§ 18.         

Pracownikami Zespołu są nauczyciele szkół wchodzących w skład Zespołu oraz pracownicy administracji i obsługi.

§ 19.         

 1. Dla wykonywania prac administracyjno-obsługowych w szkole zatrudnia się główną księgową, referenta, samodzielnego referenta (sekretariat), sekretarkę (w filii w Golęczewie), sprzątaczki, woźnego, konserwatora, woźną, woźne oddziałowe, intendentkę, kucharkę, pomoc kuchenną.

 2. Obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 określa „Regulamin organizacyjny”, a ustala dyrektor szkoły.

§ 20.         

Uchylony.

§ 21.         

Zespół prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22.         

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23.         

Organami kompetentnymi do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół w Chludowie są: Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej, Rada Pedagogiczna Gimnazjum oraz Rada Pedagogiczna Przedszkola obradujące na wspólnym posiedzeniu.

 

 

Metryka

 • Autor wpisu: Administrator
 • Data dodania: 06/10/2014 11:26
 • Autor ostatniej modyfikacji: Ryszard Sempiński
 • Data ostatniej modyfikacji: 06/10/2014 11:26
 • Liczba odsłon: 3960
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

61 25 00 300   (Interactive Voice Response) 

Chludowo, ul. Szkolna 3  

 • 61 25 00 301 Sekretariat ZS w Chludowie
 • 61 25 00 302 Wirtualny FAX ZS w Chludowie

Golęczewo, ul. Dworcowa 59

 • 61 25 00 303 Sekretariat Szkoły w Golęczewie
 • 61 25 00 304 Wirtualny FAX Szkoły w Golęczewie

Chludowo, ul. Kościelna 12

 • 61 25 00 305 Sekretariat Przedszkola w Chludowie
 • 61 25 00 306 Wirtualny FAX Przedszkola w Chludowie

Dane adresowe

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka

 • ul. Szkolna 3
 • 62-001 Chludowo

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny:

7.30 - 15.30